Ako sa Modliť Ruženec

Translated from the english, originally authored by: Most Holy Family Monastery, 4425 Schneider Rd., Fillmore, NY 14735, (800)275-1126 or (585)567-4433. Email: mhfm1@aol.com / www.vaticancatholic.com

1. Začnite so Znamením Kríža a Apoštolským Vyznaním Viery.

Znamenie Kríža

S pravou rukou vyznačte kríž, tým že sa dotknete čela, potom hrude, ľavého ramena a pravého ramena, zakiaľ hovoríme: „V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.“

Apoštoslké Vyznanie Viery.

Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa Neba i zeme; i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, Nášho Pána; ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil do pekiel; tretieho dňa vstal z mŕtvych; vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho; odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev Katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vskriesenie tela, a život večný. Amen.

2.Pokračujte Otče Nášom, troma Zdravas Mária pre posiľnenie Viery, Nádeje, a Lásky, a Sláva na gorálkach ruženca jak vidno na diagrame.

3. Povedzte prvé mystérium, napríklad: „Prvé radostné mystérium je Oznámenie“ Pomodlíte sa Otče Náš, 10 Zdravas Mária, Sláva a Fatimsku Modlitbu (Ó Ježišu), zakial meditujete nad týmto mystériom.

4. Opakujte túto sekvenciu na každom príslušnom mystériu.

5. Na konci každodenného ruženca, povedzte Zdravas, Svätá Kráľovná a záverečne modlitby.

Veľmi odporúčame modliť sa 15 dekád Ruženca každý deň. Naša Paní opakovane prizvukovala dôležitosť modlenia sa Ruženca každý deň v jej správach z Fatimy. Povedala, že i Francisko sa musí modliť „veľa ružencov“ pred tým, aby mohol ísť do Neba. Modlenie 15 dekád Ruženca každý deň, je možné dosiahnúť viacerými spôsobmi. Avšak, pre mnohých je najlepšie toho dosiahnúť modlením Ruženca po častiach, počas rozličného času počas dňa. Napríklad, radostné mystéria ráno, bolestné mystéria na obed, a  slávnostné mystéria večer. Zdravas, Svätá Kráľovná sa musí modliť len na záver, ku koncu denného ruženca.

Klúčovou časťou Ruženca je meditácia nad mystériami, chvíle zo života Nášho Pána a Našej Pani. To znamená rozmýšlanie nad nimi, vizualizovanie si ich, prihliadajúc nad milosťami a hodnotami v nich vyznačených, a ich používanie pre inšpiráciu na lepšie porozumenie a milovanie Boha. Je tak isto zaužívnané, sústrediť sa na určitú cnosť spojenú s každým mystériom; tie sú zhrnuté v nasledujúcej tabulke, odporúčané Sv. Louisom de Montfortom.

Radostné Mystéria Cnosti (Sv. Louis de Montfort)
1. Oznámenie Požehnanej Panne Márii Pokora
2. Návšteva Márie u jej sesternice Sv. Elizabeth Láskava pomoc nášmu susedovi
3. Narodenie Nášho Pána Ježiša Krista Odpútanie sa od vecí tohoto sveta, pokušeniam boháčov, a láska k chudobe
4. Prezentácia Dieťatka Ježiša v Chráme, a Očista Jeho Svätej Matky Čistota tela a duše
5. Objavenie Nášho Pána v Chráme Božia múdrosť
Bolestné Mystéria Cnosti (Sv. Louis de Montfort)
1. Agónia v Záhrade Ľútosť nad našimi hriechmy
2. Zbičovanie pri Stĺpe Usmrtenie našich zmyslov
3. Korunovanie Tŕnim Odpútanie sa od vecí tohoto sveta, pokušeniam boháčov, a láska k chudobe
4. Nesenie Kríža Trpezlivosť v nesení naších krížov
5. Ukrižovanie Obrátenie sa hriešnikov, udržanie sa spravodlivých, a úľava dušiam v Očistci
Slávnostné Mystéria Cnosti (Sv. Louis de Montfort)
1. Zmŕtvychvstanie Láska Boha a Jeho zanietenosť v konaní
2. Nanebovstúpenie Neskonalá túžba k nebu, nášmu pravému domovu
3. Zoslanie Ducha Svätého počas Pentakostu Príchod Ducha Svätého do naších duší
4. Nanebovzatie Požehnanej Panny Márie do Neba Vrúcne zameranie sa na našu Požehnanú Matku
5. Korunovanie Požehnanej Panny Márie, Kráľovny Nebies a Zeme. Udržanie sa v milosti a koruna slávy na veky vekov.

Ružencové Modlitby

Otče Náš

Otče Náš, Ktorý si na Nebesiach, posväť sa Meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v Nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Zdravas Mária

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami, a požehnané je Ovocie lona tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Amen.

Sláva

Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech i je teraz, i vždycky na veky vekov, svet bez konca. Amen.

Fátimska modlitba

Ó môj Ježišu, odpusť nám, zachráň nás od pekelného ohňa; priveď do Neba všetky duše, najmä tie ktoré to najviac potrebujú. Amen.

Zdravas, Svätá Kráľovna a záverečné modlitby

Zdravas, Svätá Kráľovna, Matka milosrdenstva, náš život, sladkosti a nádej naša buď zdráva. Ku tebe voláme, vyhnaní synovia Evy. Ku tebe vzdycháme, vzlykajúci a plačúci v tomto slzavom údolí; a preto Orodovnica naša, obráť k nám svoje milosrdné oči; a Ježiša, požehnaný Plod lona tvojho, nám po tomto vyhnanstve ukáž. Ó milostivá, Ó prívetivá, Ó presladká Panno Mária. Modli sa za nás, svätá Matka Božia. Aby sme sa mohli stať hodnými prísľubov Krista. Modlime sa. Ó Bože, ktorý si životom, smrťou a zmŕtvychvstaním tvojho jediného Syna, ním zaplatil za nás odmeny večného života, daj, prosíme Ťa, nech skrze meditovaním nad mystériami najsvätejšieho Ruženca Požehnanej Panny Márie, by sme mohli naplniť čo obsahujú, a dostať čo sl’ubujú, skrz toho istého Krista nášho Pána. Amen

Ako sa Modliť Ruženec

Los comentarios utiliza la tecnología Disqus